Algemene voorwaarden

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij en betalingen aan Versmarkt Delva die het gevolg zijn van uw bezoek aan de Webshop.

1) Uw relatie met Versmarkt Delva

1.1) De bestellingen en betalingen via de Webshop noemen we verder de Services. Deze Services zijn onderhevig aan de algemene verkoopsvoorwaarden en vormen een juridische overeenkomst tussen u en Versmarkt Delvan BVBA, Albert I laan 17 8630 Veurne (maatschappelijke zetel: Vaartstraat 51 8630 Veurne), BE 0844.479.921. Verder Versmarkt Delva genoemd.

1.2) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Versmarkt Delva, zijn op uw overeenkomst met Versmarkt Delva altijd ten minste de bepalingen en verkoopsvoorwaarden uit dit document van toepassing.

1.3) Deze algemene verkoopsvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Versmarkt Delva met betrekking tot uw bestellingen en betalingen. Lees deze algemene verkoopsvoorwaarden daarom aandachtig door. Deze juridische overeenkomst wordt hierna aangeduid als de ‘Voorwaarden’.

2) De voorwaarden accepteren

2.1) U kunt de Services pas gebruiken nadat u hebt ingestemd met de Voorwaarden. Als u de Voorwaarden accepteert, mag u gebruik maken van de Services.

2.2) U kunt de voorwaarden accepteren door :

(A) Te klikken om de voorwaarden te accepteren, indien deze optie door Versmarkt Delva beschikbaar is gesteld in de gebruikersinterface van een Service of

(B) De Services daadwerkelijk te gebruiken. In dat geval geeft u aan dat u begrijpt en accepteert dat vanaf dat moment uw gebruik van de Services door Versmarkt Delva wordt beschouwd als acceptatie van de Voorwaarden.

3) Aanbiedingen en prijs

3.1) Aanbiedingen door en prijzen van Versmarkt Delva zijn steeds volgens de evolutie op de markt en kunnen door Versmarkt Delva ten allen tijde gewijzigd worden. De prijzen vermeld per product op de webshop zijn echter steeds van toepassing op uw product, na ontvangst van uw betaling kunnen geen prijswijzigingen meer aangebracht worden. Versmarkt Delva accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten.

3.2) Alle foto’s op de Webshop zijn met de grootste zorg gemaakt maar blijven louter indicatief met als doel uw keuze te vergemakkelijken. De effectief geleverde producten kunnen dus mogelijks visueel afwijken.

3.3) Vesmarkt Delva behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften door te rekenen.

3.4) Alle geldende prijzen zijn steeds netto prijzen inclusief BTW en exclusief eventuele betaal- of transportkosten.

4) Bestellingen

4.1) Door het plaatsen van een bestelling is de overeenkomst een feit.

4.2) Versmarkt Delva behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

4.3) Versmarkt Delva kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien de bestelling niet kan doorgaan wegens overmacht.

4.4) Versmarkt Delva kan u te allen tijde telefonisch contacteren met de vraag uw bestelling telefonisch te bevestigen of aan te passen. Uw bestelling is echter steeds bevestigd wanneer u een bevestigings-mail van Versmarkt Delva ontvangt met de omschrijving van de bestelde goederen.

4.5) De bestelde goederen worden steeds betaald via de Webshop. Niet betaalde bestellingen worden niet afgeleverd.

5) Leveringen & afhalingen

5.1) Versmarkt Delva levert de via de Webshop bestelde goederen enkel af aan huis in de regio met postcodes 8630 (Veurne en deelgemeenten), 8670 (Koksijde en deelgemeenten), 8620 (Nieuwpoort en deelgemeenten), 8660 (De Panne en deelgemeenten), 8690 (Alveringem en deelgemeenten), 8430 (Middelkerke en deelgemeenten), 8600 (Diksmuide en deelgemeenten), 8647 (Lo-Reninge en deelgemeenten) op de door u gekozen dag vanaf 16u. Wij leveren enkel aan huis van maandag tot en met vrijdag, niet op zaterdag, zondag en feestdagen. Indien u niet aanwezig bent op het moment van levering, worden de goederen door Delva Versmarkt terug mee genomen en zijn deze vanaf de daaropvolgende dag beschikbaar voor afhaling in ons verkooppunt (zie 1.1).

Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot afhaling van de goederen in ons verkooppunt (zie 1.1) waar ze door u zullen worden afgehaald op de voorziene dag tussen 16u en 17u30.

5.2) Goederen die Versmarkt Delva hebben verlaten, worden onder geen enkele voorwaarde omgeruild of teruggenomen.

5.3) De bestelde goederen kunnen afgehaald worden in de winkel bij de bestellingen. Gelieve u aan te melden bij de kassa.

6) Betalingen

6.1) Het risico van de goederen gaat over van Versmarkt Delva naar u zodra de aflevering gebeurd is. De eigendom zelf gaat evenwel pas over naar u na ontvangst van de betaling.

7) Verzakingsrecht

In toepassing van Art. 80 §4 2° wet op de handelspraktijken, beschikt u niet over het recht om van uw aankoop af te zien.

8) Aansprakelijkheid

8.1) Versmarkt Delva is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Versmarkt Delva is toe te rekenen dan wel ontstaan door omstandigheden die niet voor risico van Versmarkt Delva komen.

8.2) Versmarkt Delva draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover ze onder de verantwoordelijkheid van derden zijn uitgegeven.

8.3) Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Versmarkt Delva eveneens geen verantwoordelijkheid.

8.4) Versmarkt Delva is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel.

8.5) Aansprakelijkheid voor schade waartegen u reeds bent verzekerd wordt te allen tijde door Versmarkt Delva uitgesloten.

9) Wijzigingen van de voorwaarden

9.1) Versmarkt Delva kan de Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Als er wijzigingen worden doorgevoerd, zal Versmarkt Delva via de Webshop een nieuwe versie van de Voorwaarden beschikbaar stellen.

9.2) U begrijpt en stemt ermee in dat, indien u de Services gebruikt na de datum waarop de Voorwaarden zijn gewijzigd, u de aangepaste Voorwaarden aanvaard.

9.3) U begrijpt en stemt ermee in dat Versmarkt Delva eventueel uw goedkeuring ter aanvaarding van de Voorwaarden expliciet opnieuw kan vragen via de Webshop. In dit geval kunnen de Services voor u ontoegankelijk blijven zolang u uw goedkeuring niet heeft uitgegeven.

10) Algemene juridische voorwaarden

10.1) U stemt ermee in dat, indien Versmarkt Delva geen wettelijke rechten of rechtsmiddelen uitoefent of afdwingt die zijn opgenomen in de Voorwaarden (of die Versmarkt Delva volgens de wet tot zijn beschikking heeft), dit niet als officiële afstandsverklaring van de rechten van Versmarkt Delva kan worden beschouwd, en dat die rechten of rechtsmiddelen nog steeds ter beschikking van Versmarkt Delva staan.

10.2) Indien een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden nietig is, wordt die bepaling uit de Voorwaarden verwijderd zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de overige Voorwaarden. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven onverminderd van kracht en afdwingbaar.

10.3) Op de algemene verkoopsvoorwaarden en uw relatie met Versmarkt Delva krachtens de Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing, waarbij geen gehoor wordt gegeven aan de bepalingen aangaande conflicterende wetten. U en Versmarkt Delva gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de rechtspraak van de bevoegde rechtbanken in België voor het oplossen van enige juridische kwesties die voortvloeien uit de Voorwaarden.